Navigeer naar:

Algemene voorwaarden Numerus B.V.

Algemeen 

Artikel 1 

a.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op allewerkzaamheden die opdrachtnemer verricht ten behoeve van opdrachtgever en voorts op iedere (andere)rechtsverhouding tussen opdrachtgever enopdrachtnemer. 

b.In deze voorwaarden wordt verstaan onder de begrippen: 

de opdrachtnemer: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Numerus, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 73079987, handelend onder de naam De Looff Vermogensplanning & Administratie, die de onder artikel 2 aangeduide werkzaamheden uitvoert; –de opdrachtgever: de natuurlijke of rechtsperso(o)n(en) die de opdracht heeft (hebben) verstrekt aan opdrachtnemer om de onder artikel 2 aangeduide werkzaamheden uit te voeren;-de opdracht: de in onderling overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te bepalen werkzaamheden die door de opdrachtnemer verricht dienen te worden en de voorwaarden waaronder zulks dient te geschieden.

Strekking 

Artikel 2 

a. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij opdrachtnemer inzijn aanbiedingen of prijsopgaven aan opdrachtgever uitdrukkelijk anders heeft vermeld. 

b. De werkzaamheden van een opdrachtnemer (kunnen)betreffen (onder meer) het voeren van een completeboekhouding c.q. administratie ten behoeve van deopdrachtgever, het opstellen van jaarstukken, het verzorgen van belastingaangiften en de eventuelevervolgen daarop, het adviseren inzake vraagstukken vanfinanciële, fiscale en/of bedrijfskundige aard, alsmede allehandelingen en verrichtingen die gelet op derechtsverhouding en de daaruit voortvloeiende opdracht dienstig kunnen zijn in verband met de hierbovengenoemde werkzaamheden.

c. De opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavigevoorwaarden werd gecontracteerd, wordt geachtstilzwijgend akkoord te zijn gegaan met detoepasselijkheid van deze voorwaarden op later met deopdrachtnemer gesloten overeenkomsten.

Totstandkoming 

Artikel 3 

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat opdrachtgever akkoord geeft op de door opdrachtnemer verstrekte aanbieding (opdrachtbevestiging), tenzij partijen uitdrukkelijk anders afspreken of partijen feitelijk uitvoering geven aan de overeenkomst. De in voorgaande zin opgenomen regel geldt eveneens voor wijzigingen in opdrachten. Indien het belang van opdrachtgever onmiddellijk geheel of gedeeltelijke levering door opdrachtnemer vereist, dan wel indien opdrachtgever uitdrukkelijk onmiddellijke levering heeft verzocht, wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen doordat door opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk feitelijk tot levering aan opdrachtgever is over gegaan. 

Verplichtingen opdrachtnemer 

Artikel 4 

a.De opdrachtnemer is gehouden de belangen van zijnopdrachtgever naar beste weten en kunnen te behartigen,één en ander voor zover zulks, gelet op de rechtsverhouding en de daaruit voortvloeiende opdrachten, mogelijk en wenselijk is.b.c.De wijze waarop de administratie wordt gevoerd en deoverige werkzaamheden worden verricht dient, met in- achtneming van eventueel daarop toepasselijke wettelijkebepalingen, te voldoen aan de eisen die voortvloeien uit de verplichtingen en verantwoordelijkheden van de opdrachtgever.d.Indien de werkzaamheden er toe strekken een bepaald (financieel) eindresultaat te bewerkstelligen, wordt niet gegarandeerd dat dit beoogde eindresultaat werkelijk wordtbereikt.

Verplichtingen opdrachtgever 

Artikel 5 

a.Op de opdrachtgever rust de verplichting aan de opdrachtnemer tijdig, volledig en op de juiste wijze allegegevens, inlichtingen en bescheiden te verstrekken welke benodigd zijn voor uitvoering van de opdracht. 

b.De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen allehandelingen na te laten welke de uitvoering van deopdracht door opdrachtnemer frustreren dan welonmogelijk maken.

Vertrouwelijk 

Artikel 6 De opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken van alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door de opdrachtgever ter beschikking is gesteld alsmede alle resultaten die door uitvoering van de werkzaamheden zijn verkregen. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke of beroepsregelen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de meldingsplicht voortvloeiend uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en andere nationale of internationale regelgeving met vergelijkbare strekking, aan opdrachtnemer een informatie- en /of meldingsplicht opleggen of voor zover de opdrachtgever de opdrachtnemer van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven. Deze bepaling verhindert niet het vertrouwelijk collegiaal overleg binnen de organisatie van opdrachtnemer, voor zover opdrachtnemer zulks voor een zorgvuldige uitvoering van de overeenkomst of ter zorgvuldige voldoening aan wettelijke of beroepsverplichtingen noodzakelijk acht.

Samenwerking met derden 

Artikel 7 

a.De opdrachtnemer kan bij de uitvoering van zijn opdracht andere, niet tot zijn eigen onderneming behorende deskundigen inschakelen,b.Indien derden, waaronder de onder artikel 7a genoemde deskundigen, op eigen titel werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever verrichten, aanvaardt de opdrachtnemer geen aansprakelijkheid voor die werkzaamheden. 

Tekortkomingen opdrachtnemer 

Artikel 8 

a. De opdrachtnemer is tegenover de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade die deze zelf lijdt alsrechtstreeks gevolg van tekortkomingen van deopdrachtnemer of van personen in zijn dienst die bij devervulling van de opdracht zijn begaan, indien en voorzover deze tekortkomingen onder normaleomstandigheden bij normale vakkennis en metinachtneming van normale oplettendheid en wijze vanvakuitoefening vermeden hadden kunnen worden, één en ander behoudens de hierna omschreven naderebeperkingen.

b. De opdrachtnemer is verplicht om de hierboven bedoelde tekortkomingen op zo kort mogelijke termijn om niet te herstellen, wanneer en voor zover met het herstellen geenhogere kosten zijn gemoeid dan in rekening zijn gebracht voor de betreffende werkzaamheden. Indien de kosten wel hoger uitvallen, dan is de opdrachtnemer slechts verplicht deze herstelwerkzaamheden uit te voeren, indien deopdrachtgever zich voorafgaand schriftelijk bereidverklaart deze extra kosten voor zijn rekening te nemen.

c. Elke aansprakelijkheid van de opdrachtnemer vervaltuiterlijk 60 maanden (5 jaar) nadat de fiscale aangiftes vanhet desbetreffende boekjaar zijn ingediend, tevermeerderen met de termijn waarvoor uitstel is verleend. 

  1. Elke aansprakelijkheid van de opdrachtnemer vervaltindien de opdrachtgever bij een eventuelebelastingcontrole over het betreffende tijdvak deopdrachtnemer niet in de gelegenheid heeft gesteld hierbijaanwezig te zijn, voorts in het geval de opdrachtgever deopdrachtnemer niet in de gelegenheid heeft gesteld debetreffende tekortkoming te herstellen en in het gevalverdere werkzaamheden naar aanleiding van c.q. inverband met die tekortkoming hebben plaatsgevondenzonder dat de opdrachtgever de opdrachtnemer daarbijbetrokken heeft.

e. De opdrachtgever dient de in dit artikel genoemdetekortkomingen te melden binnen 1 maand, nadat hij/zij hiervan op de hoogte is gekomen, dan wel redelijkerwijshad moeten zijn, bij gebreke waarvan iedereaansprakelijkheid van de opdrachtnemer is uitgesloten. Aansprakelijkheid is in ieder geval en te allen tijde beperkttot 

(i)het bedrag van de uitkering op grond van de door de opdrachtnemer afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering

of

(ii) een bedrag ten belope van ten hoogste het honorarium dat opdrachtgever gedurende de periode van één jaar voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis aan opdrachtnemer verschuldigd was, indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer geen recht geeft op een uitkering. 

Tekortkomingen opdrachtgever 

Artikel 9 

a.Indien en voor zover tekortkomingen bij de uitvoering vande werkzaamheden verricht door opdrachtnemer hetgevolg zijn van de omstandigheid dat door opdrachtgeverniet, niet tijdig of niet in voldoende mate aan de op hemrustende verplichtingen conform artikel 5 heeft voldaan, isde opdrachtnemer daarvoor in het geheel niet aansprakelijk.

b.Herstel van voornoemde tekortkomingen zal in een dusdanig geval op kosten van de opdrachtgever geschieden.

Beëindiging door opdrachtgever 

Artikel 10 

a.De opdrachtgever kan te allen tijde een gegeven opdracht opzeggen.

b.Opzegging van de opdracht dient te geschieden middelsaangetekende brief.

c.De opzegging dient de geschieden met inachtneming van eenopzegtermijn van ten minste één kalendermaand, derhalvetegen de laatste dag van de opvolgende kalendermaand,teneinde de opdrachtnemer in staat te stellen om deonderhanden werkzaamheden c.q. de administratie in eenzodanige staat te brengen dat deze kan worden overgedragen aan de opdrachtgever c.q. een door de opdrachtgever aan tewijzen derde, zonder schade voor de voortgang van diewerkzaamheden, met inachtneming van het in artikel 9bepaalde.

  1. De aan de opdrachtnemer gegeven opdracht vervalt nietdoor de dood van de opdrachtgever; diens rechten enverplichtingen gaan over op zijn erfgenamen en/ofrechtsopvolger. 

Opschorting/opzegging/ontbinding door opdrachtnemer 

Artikel 11 Onverminderd de in deze voorwaarden genoemde algemene opschortings-, opzeggings- en ontbindingsbevoegdheid heeft opdrachtnemer, a. indien opdrachtgever enige verplichting uit de door partijen gesloten overeenkomst niet tijdig, niet,onvolledig of onvoldoende nakomt, faillissement dan wel surseance heeft aangevraagd (door een derde), onder opdrachtgever beslag in welke vorm dan ook is gelegd, opdrachtgever zijn onderneming geheel of gedeeltelijk liquideert dan wel stil legt dan wel overdraagt, niet tijdig de door hem verschuldigde declaraties voldoet, het recht om:

– te allen tijde een gegeven opdracht te beëindigen welkeopzegging dient te geschieden middels aangetekendebrief;

– vooruitbetaling, dan wel zekerheidsstelling van opdrachtgever te vragen voor alle bestaande dan welin de toekomst af te sluiten overeenkomsten alvorensopdrachtnemer met de levering van zijn (verdere)werkzaamheden aanvangt;

– levering van zijn diensten op te schorten; 

– de desbetreffende overeenkomst geheel of voor zoverniet uitgevoerd gedeeltelijk ontbonden te achten, door verzending aan opdrachtgever van een schriftelijkekennisgeving aan opdrachtgever, zonder dat derechterlijke tussenkomst noodzakelijk is, één en anderonverminderd de aan opdrachtnemer toekomenderechten tot schadevergoeding wegens ontbinding; 

  1. indien opdrachtnemer gebruikmaakt van haar rechtenals verwoord in dit artikel, dan is opdrachtnemer jegens opdrachtgever nimmer aansprakelijk voor de daaruit eventueel ontstane schade, zowel direct als indirect. 

Aanlevering, levertijd en levering 

Artikel 12 a. Tenzij partijen anders afspreken, geschiedt de aanlevering van de voor de opdracht benodigdestukken, boeken, bescheiden, administratieve en/ofandere gegevens e.d. door of namens opdracht- gever aan opdrachtnemer, evenals de levering door op- drachtnemer aan opdrachtgever, op door opdrachtnemer te bepalen wijze en in een door opdrachtnemer te bepalen vorm en aantal. b. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft bij nakoming van het in sub a. genoemde, ongeacht de reden hiervan, is de opdrachtnemer bevoegd zijn werkzaamheden op te schorten. Eventueel hieruit voortvloeiende schade, in welke vorm en omvang dan ook, kan niet leiden tot aansprakelijkheid van de opdrachtnemer.

Retentierecht 

Artikel 13 

a.Opdrachtgever en opdrachtnemer komen uitdrukkelijk overeen dat opdrachtnemer bevoegd is afgifte van zaken op te schorten totdat opdrachtgever aan zijn verplichting tot vergoeding van openstaande declaraties, daaronder begrepen daarover verschuldigde rente en kosten, als- mede aan zijn verplichting tot vergoeding van schade aan opdrachtnemer in het kader van de betrokkenrechtsverhouding geleden heeft voldaan, dan wel daarvoor een in het bancair verkeer genoegzaam geachte zekerheid, bijvoorbeeld een onherroepelijke bankgarantie heeft gesteld. b.Onder de zaken genoemd in sub a. worden in ieder geval begrepen boeken, bescheiden, stukken, administratieve gegevens en andere gegevens(dragers) welke tot stand zijngebracht ten aanzien van het uitvoeren van de opdracht.

Overmacht 

Artikel 14 

Indien er sprak is van staking, diefstal,overheidsmaatregelen, brand, computerdefecten, epidemieën, verlies van de gegevens, oorlog, waterschade en alle overige omstandigheden welke nakoming van de overeenkomst al dan niet tijdelijk verhinderen, heeft de opdrachtnemer het recht om ofwel de overeenkomst te ontbinden middels een aangetekende brief, ofwel bij de levertijd de duur van de overmacht te tellen. 

  1. Ingeval een situatie van overmacht rust op opdrachtnemer de plicht de opdrachtgever hier onverwijld van op de hoogte te stellen.

c.Opdrachtgever is aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan door beschadiging dan wel tenietgaan van stukken of bescheiden van derden, welke opdrachtnemer voor opdrachtgever in bewaring heeft.

  1. De opdrachtgever heeft in geval van een situatie vanovermacht welke langer dan een maand duurt, het rechtom de overeenkomst op te zeggen, met inachtneming vanhet bepaalde in artikel 10. 

e.Bovengenoemde ontbinding ontslaat opdrachtgever niet van de op hem rustende verplichting tot betaling van het inartikel 19 bepaalde. De kosten welke vallen tussen de datum van laatste declaratie en de datum van ontbinding komen voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtgeverkan bij ontbinding geen aanspraak maken opschadevergoeding.

f.Bij beëindiging van de overmacht brengt opdrachtnemer ten spoedigste opdrachtgever hiervan op de hoogte waarna opdrachtnemer de uitvoering van de opdracht zal hervatten.

Algemene bepalingen van financiële aard 

Artikel 15 

a.Indien partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, wordt het honorarium van de opdrachtnemer vastgesteld aan de hand van een vast verrichtingen tariefb.De opdrachtnemer doet op verzoek van de opdrachtgever van tevoren opgave van de geschatte kosten voor de door hem, zijn personeel en/of de door hem in te schakelen derden te verrichten arbeid, hetzij ten behoeve van een bepaalde opdracht, hetzij per kalenderjaar c.q. boekjaar.

Declaratie 

Artikel 16 Tenzij anders is overeengekomen, moet de declaratie zodanig gespecificeerd zijn, dat opdrachtgever voldoende zicht heeft op de samenstelling van de componenten die tezamen het gedeclareerde bedrag vormen. 

Reclamering 

Artikel 17a.De reclames dienen schriftelijk binnen 30 dagen na iedere levering of – indien het gebrek of gebreken betreft, dat of die nadien is of zijn geconstateerd – binnen 30 dagen na zodanige constatering bij opdrachtnemer te zijn ingediend. De reclame zal moeten behelzen een (gemotiveerde) omschrijving van de grieven c.q. geconstateerde gebreken.b.Opdrachtnemer deelt opdrachtgever binnen veertien dagen na datum van ontvangst van de reclame mede of en, in bevestigend geval, op welke wijze aan de reclame wordt tegemoetgekomen. c.Reclames inzake door opdrachtnemer verrichte leveringen en/of verrichte diensten/verrichtingen en daartoe verrichte arbeid geven opdrachtgever uitdrukkelijk niet de bevoegdheid de verplichting tot betaling van open- staande declaraties op te schorten.d.Reclames inzake door opdrachtnemer aan opdrachtgever verzonden declaraties dienen te geschieden binnen twee weken na de op de declaratie vermelde datum van ver- zending. Ieder recht van reclame van declaraties vervalt door overschrijding van de in dit lid genoemde termijn, tenzij opdrachtgever op grond van door hem te stellen en te bewijzen overmacht niet binnen bedoelde termijn kennis heeft kunnen nemen van de inhoud van de declaratie. In laatstbedoeld geval gaat de termijn in op de dag der kennisneming.

Intellectuele eigendom 

Artikel 18 Alle rechten van intellectuele aard met betrekking tot van opdrachtnemer afkomstige of door hem gebruikte computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, onderzoeksmethoden, rapporten etc. worden en blijven, zowel tijdens als na uitvoering van de opdracht, uitdrukkelijk en uitsluitend eigendom van opdrachtnemer, één en ander ongeacht het aandeel van de opdrachtgever zelf of ingeschakelde derde(n) in de totstandkoming van de hierboven bedoelde programma’s, ontwerpen, werkwijzen etc. Uitoefening van deze rechten is zowel tijdens als na uitvoering van de opdracht uitsluitend en uitdrukkelijk aan opdrachtnemer voorbehouden. 

Betaling 

Artikel 19a.De declaratie dient te worden voldaan binnen 10 dagen na dagtekening van de declaratie, waarna de opdrachtgever van rechtswege in verzuim is.b.Na het verstrijken van de onder a. genoemde termijn is de opdrachtgever de wettelijke handelsrente zoals omschreven in artikel 6:119a BW verschuldigd, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand.c.Na het verstrijken van de in lid a. genoemde termijn is de opdrachtgever aan de opdrachtnemer daarnaast verschuldigd alle in de redelijkheid gemaakte kosten om buiten rechte betaling van de declaratie te verkrijgen, welke kosten minimaal 15% van de hoofdsom zullen bedragen vermeerderd met omzetbelasting met een minimum van 70 euro, zonder dat de opdrachtnemer gehouden is aan te tonen of hij de betreffende kosten daadwerkelijk heeft gemaakt. Voorts is opdrachtgever in dat geval aan opdrachtnemer verschuldigd alle door opdrachtnemer gemaakte gerechtelijke kosten. Indien opdrachtnemer derden inschakelt voor de gerechtelijke dan wel buitengerechtelijke werkzaamheden, dan is de opdrachtgever alle kosten, die deze derden in verband met buitengerechtelijke werkzaamheden maakt direct dan wel indirect eveneens aan opdrachtnemer verschuldigd.d.Blijft naar aanleiding van een verzoek een voorschot te betalen of zekerheid te stellen een deugdelijke reactie op dit verzoek uit, dan zal opdrachtnemer gerechtigd zijn schriftelijk per aangetekende brief of brief met ontvangst- bevestiging dan wel per telefax met verzend- en of ont- vangstbevestiging met ingang van tweemaal vierentwintig uur na de datum van verzending, de overeenkomst te ontbinden, één en ander onverminderd het recht van opdrachtnemer op betaling van het reeds geleverde en op aan hem vanwege de ontbinding toekomende schadevergoeding.e.Onverminderd iedere mededeling door de opdrachtgever bij het verrichten van zijn betaling en onverminderd de wijze van administratieve verwerking van de betaling door opdrachtgever, zullen betalingen van de opdracht- gever steeds en uitsluitend geacht worden in mindering te strekken op de opdrachtnemer openstaande bedragen en wel op de navolgende wijze. Allereerst zal iedere betaling in mindering strekken op door opdrachtgever verschuldigde incassokosten en rente, vervolgens zullen betalingen in mindering strekken op de oudste openstaande declaraties van opdrachtnemer.

Geschillen 

Artikel 20 

a.Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. 

b.Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de opdracht c.q. de overeenkomst tussen partijen zullen wordenbeslecht door de rechter van de plaats waar de opdrachtnemer is gevestigd. 

c.Het staat opdrachtgever vrij om de procesgang van tuchtrechtspraak te volgen.

ALGEMENE VOORWAARDEN DE JAGER DE LOOFF & PARTNERS BV

 

Artikel 1: Definities

1.1 De Jager De Looff & Partners B.V.:
De Jager De Looff & Partners B.V. gevestigd te Maarsbergen aan de Andersteinweg 2, hierna te noemen: “JLP”,

1.2 Opdrachtgever:
De natuurlijke of rechtspersoon aan wie JLP enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten.

1.3 Opdracht:
De door Opdrachtgever aan JLP verstrekte Opdracht om te adviseren over of te bemiddelen bij het afsluiten van een financieel product.

1.4 Financieel Product:
De hypotheek, verzekering, belegging- of spaarrekening of het krediet waarover JLP zal adviseren en/of bij de afsluiting waarvan JLP zal bemiddelen.

1.5 Financiële Instelling:
De partij bij wie het financiële product wordt afgesloten.

Artikel 2: Opdracht

2.1 Een overeenkomst tussen Opdrachtgever en JLP wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat JLP een pdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. JLP is bevoegd om aan haar verstrekte Opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren, ook nadat zij voor het verrichten van werkzaamheden een offerte aan Opdrachtgever heeft verstuurd.

2.2 Alle aan JLP verstrekte Opdrachten komen uitsluitend tot stand met JLP en worden door haar uitgevoerd, ook als het de bedoeling van Opdrachtgever is dat de Opdracht door een bepaalde bij JLP werkzame persoon zal worden uitgevoerd.

2.3 Aan JLP verstrekte Opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van JLP, niet tot resultaatverplichtingen, tenzij uit de aard van de verstrekte Opdracht of uit hetgeen partijen zijn overeengekomen anders blijkt.

2.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn door JLP opgegeven termijnen waarbinnen zij de haar verstrekte Opdracht zal uitvoeren, nimmer te beschouwen als fatale termijn.

2.5 Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders en/of vennoten van JLP en alle voor haar werkzame personen. De toepasselijkheid daarvan blijft bestaan indien voormelde bestuurders/vennoten en/of andere voor haar werkzame personen niet meer voor JLP werkzaam zijn.

2.6 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar Opdrachtgever bij de acceptatie van een aanbod of offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst zijn niet van toepassing, tenzij deze door JLP zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes van Financiële Instellingen en adviezen JLP

3.1 Door JLP namens een Financiële Instelling aan Opdrachtgever gepresenteerde aanbiedingen of offertes zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend en onder voorbehoud van acceptatie door de betreffende Financiële Instelling.

3.2 Aan door JLP gemaakte berekeningen met betrekking tot de kosten van een financieel product en de eventuele doorwerking daarvan in de maandlasten van Opdrachtgever, kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen. Deze berekeningen dienen als voorlopig en indicatief te worden beschouwd en kunnen onderhevig zijn aan tussentijdse rente en premiewijzigingen. Pas wanneer een Financiële Instelling een offerte heeft uitgebracht welke door Opdrachtgever is geaccepteerd, kan JLP een definitieve berekening van de maandlasten verschaffen.

3.3 Door JLP aan Opdrachtgever verstrekte adviezen zijn momentopnames en gebaseerd op versimpelde veronderstellingen van de op dat moment geldende wet- en regelgeving. Pas wanneer een Financiële Instelling een offerte heeft uitgebracht welke door Opdrachtgever is geaccepteerd, kan JLP een definitieve berekening van de maandlasten verschaffen.

Artikel 4: communicatie

4.1 In het geval Opdrachtgever enig digitaal bericht aan JLP heeft verzonden mag hij er pas op vertrouwen dat dit bericht JLP heeft bereikt indien hij een bevestiging van de ontvangst daarvan, niet zijnde een automatische ontvangstbevestiging, heeft ontvangen.

4.2 Algemene, al dan niet op Internet, al dan niet op aanvraag van Opdrachtgever, door JLP verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door JLP gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte Opdracht, behoudens voor zover uit mededeling van JLP het tegendeel blijkt of het een op de persoonlijke situatie van Opdrachtgever toegespitst advies betreft.

4.3 Totdat Opdrachtgever een adreswijziging aan JLP heeft bekend gemaakt, mag JLP erop vertrouwen dat Opdrachtgever bereikbaar is op het door hem bij aanvang van de Opdracht opgegeven adres, waaronder begrepen diens e-mailadres.

Artikel 5: Inschakeling derden

5.1 Het is JLP toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht indien nodig gebruik te maken van derden. Met de inschakeling van deze derden gemoeide kosten worden doorbelast aan Opdrachtgever.

5.2 Voor zover JLP bij de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht gebruik moet maken van door externe adviseurs opgestelde adviezen, waaronder begrepen adviezen van accountants, advocaten, fiscalisten etc., zal zij daarbij zoveel mogelijk tevoren overleg plegen met Opdrachtgever en bij de selectie van de betreffende derde de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. JLP is niet aansprakelijk voor (toerekenbare) tekortkomingen van deze externe adviseurs.

5.3 JLP is, op gelijke wijze als voor haar eigen werknemers, verantwoordelijk voor de door haar bij de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht ingeschakelde derden, die niet zijn aan te merken als externe adviseur in de zin van het hiervoor in artikel 5.2. bepaalde, zoals uitzendkrachten, externe administratiebureaus etc.

Artikel 6: Honorarium en betaling

6.1 Het voor haar dienstverlening aan JLP toekomende honorarium kan begrepen zijn in de aan Opdrachtgever door de financiële instelling in rekening te brengen bedragen of er kan een uurtarief of vast honorarium worden overeengekomen. Partijen maken hier steeds op voorhand afspraken over.

6.2 Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan Opdrachtgever doorberekend. JLP is gerechtigd overeengekomen tarieven tussentijds te verhogen wanneer zich na het accepteren van de Opdracht stijgingen voordoen in de kosten van materialen of diensten die voor de uitvoering van de Opdracht nodig zijn, en/of van andere kosten, welke de kostprijs van JLP beïnvloeden.

6.3 Facturen van JLP dienen door Opdrachtgever te worden betaald binnen tien dagen na de factuurdatum op de door JLP voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt.

6.4 Voor zover JLP namens een Financiële Instelling renten of premies aan Opdrachtgever in rekening brengt, dient Opdrachtgever zich te realiseren dat het niet, of niet tijdig, voldoen van in rekening gebrachte premies en/of rente tot gevolg kan hebben dat de door hem afgesloten verzekeringen en/of voorzieningen geen dekking bieden voor het verzekerde risico, dan wel kan leiden tot executoriale verkoop van de onroerende zaak waarop een afgesloten hypotheek betrekking heeft.

6.5 Verrekening door Opdrachtgever van door JLP voor haar dienstverlening in rekening gebrachte bedragen met een door Opdrachtgever gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door Opdrachtgever in verband met een door deze gestelde tegenvordering, is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door JLP uitdrukkelijk en zonder voorbehoud is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

6.6 Indien Opdrachtgever de door JLP in rekening gebrachte bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, raakt Opdrachtgever, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling nodig zal zijn, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Indien de Opdrachtgever ook na ingebrekestelling nalatig blijft om het openstaande bedrag aan JLP te voldoen kan JLP de incassering van haar vordering uit handen geven, in welk geval Opdrachtgever tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten. De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten wordt vastgesteld op 15% van het bedrag waarvan betaling wordt gevorderd.

6.7 Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6.8 Indien de kredietwaardigheid van Opdrachtgever daartoe naar het oordeel van JLP aanleiding geeft, is JLP bevoegd om de levering van haar diensten op te schorten, totdat de Opdrachtgever voldoende zekerheid voor zijn betalingsverplichtingen heeft verschaft.

Artikel 7: Informatie van Opdrachtgever

7.1 Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan JLP die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht. Hieronder dient onder andere, doch niet uitsluitend, te worden begrepen een situatie waarin er zodanige veranderingen optreden in de gezinssamenstelling, het inkomen of de vermogenssituatie van Opdrachtgever, dat JLP haar adviezen daaraan zou moeten aanpassen of dat reeds afgesloten financiële producten mogelijk niet meer toereikend zijn.

7.2 JLP kan slechts ten opzichte van Opdrachtgever aan de op haar rustende zorgverplichting voldoen indien Opdrachtgever het in 7.1 bepaalde strikt naleeft.

7.3 Indien voor de uitvoering van de overeengekomen Opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken ter beschikking van JLP zijn gesteld, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie)verplichtingen heeft voldaan, is JLP bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de Opdracht.

7.4 Opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan JLP verschafte informatie.

Artikel 8: Aansprakelijkheid van JLP

8.1 Iedere aansprakelijkheid van JLP alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door JLP bij de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde personen, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van JLP wordt uitgekeerd, inclusief het door JLP te dragen eigen risico. Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt.

8.2 In het geval de in artikel 8.1 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering van JLP in een specifiek geval geen dekking verleent, is de aansprakelijkheid van JLP alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door JLP bij de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het totaal van het, ter zake de Opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt, aan de Opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium. Indien JLP geen honorarium voor haar dienstverlening aan Opdrachtgever in rekening heeft gebracht, is de aansprakelijkheid van JLP en de hare beperkt tot de door de Financiële Instelling aan Opdrachtgever in rekening gebrachte premie.

8.3 De uitvoering van de verstrekte Opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

8.4 JLP is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de Opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de Opdrachtgever verstrekte inlichtingen.

8.5 JLP is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door JLP gebruikte software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade door JLP kan worden verhaald op de leverancier van de

betreffende software of computerprogrammatuur.

8.6 JLP is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat door Opdrachtgever aan JLP verzonden (email)berichten JLP niet hebben bereikt.

8.7 JLP is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat de Opdrachtgever de aan hem in rekening gebrachte premies en/of renten voor door hem, na bemiddeling van JLP, afgesloten financiële producten, niet tijdig heeft voldaan.

8.8 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van JLP voor schade welke veroorzaakt is door de opzet of bewuste roekeloosheid van haar ondergeschikten.

8.9 Opdrachtgever is eerst gerechtigd tot ontbinding van enige overeenkomst met JLP indien JLP zelfs na deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar in gebreke blijft om aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever te voldoen.

Betalingsverplichtingen welke zijn ontstaan voor het tijdstip van ontbinding en/of welke betrekking hebben op reeds geleverde diensten, dienen onverminderd door Opdrachtgever te worden nagekomen.

Artikel 9: Overmacht

9.1 JLP is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor JLP redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van JLP ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden.

9.2 Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van JLP geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij haar leveranciers, onderaannemers, vervoerders en/of andere ingeschakelde derden, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van JLP kan worden gevergd.

Artikel 10: Bescherming persoonsgegevens

10.1 Door Opdrachtgever aan JLP verstrekte persoonsgegevens zullen door JLP niet worden gebruikt of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht of door haar aan de Opdrachtgever te verzenden mailingen e.d., behoudens voor zover JLP op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken.

10.2 Indien Opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoongegevens in enige mailinglist e.d. van JLP, zal JLP de betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek van Opdrachtgever uit het betreffende bestand verwijderen.

Artikel 11: Klachteninstituut

11.1 JLP is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) onder nummer 300.001518. Een geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, kan ter keuze van de Opdrachtgever voor bindend advies worden voorgelegd aan hetzij de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, hetzij de burgerlijke rechter.

11.2 JLP conformeert zich op voorhand aan een door de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening te geven bindend advies, voor zover het belang van het voorgelegde geschil een bedrag van € 25.000,= (zegge en schrijven vijfentwintigduizend euro) niet te boven gaat. Indien het betreffende geschil genoemd geldelijk belang te boven gaat, heeft JLP de mogelijkheid om niet mee te werken aan een bindend advies.

Artikel 12: Verval van recht

12.1 Klachten met betrekking tot door JLP verrichte werkzaamheden of de hoogte van de door haar in rekening gebrachte bedragen, dienen, op straffe van verval van recht, schriftelijk en binnen 60 dagen nadat Opdrachtgever de stukken, informatie of factuur waarop zijn klacht betrekking heeft, heeft ontvangen, dan wel redelijkerwijze kennis had kunnen nemen van de door hem geconstateerde tekortkoming in de prestatie van JLP, te worden ingediend bij JLP. Het indienen van een klacht schort nimmer de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever op.

12.2 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook in verband met door JLP verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval vijf jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 13: Diversen

13.1 Op alle door JLP uitgebrachte aanbiedingen en offertes alsmede op de door haar aanvaarde Opdrachten is het Nederlandse recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen tussen partijen die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden, zullen ter beslissing worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

13.3 In het geval de inhoud van schriftelijk tussen JLP en Opdrachtgever gemaakte afspraken, afwijkt van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald, prevaleren de schriftelijk gemaakte afspraken.

13.4 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden JLP slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen JLP en Opdrachtgever zijn overeengekomen.

13.5 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten, alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.

13.6 Opdrachtgever verplicht zich in zijn overeenkomst met JLP afstand te doen van eigen algemene voorwaarden.

13.7 JLP is gerechtigd de inhoud van deze algemene voorwaarden tussentijds eenzijdig te wijzigen. In het geval JLP tot tussentijdse wijziging overgaat stelt zij Opdrachtgever daarvan in kennis onder gelijktijdige toezending van de aangepaste algemene voorwaarden. Opdrachtgever is gerechtigd binnen 30 dagen na de datum waarop hij in kennis is gesteld van de betreffende wijzigingen tegen de toepasselijkheid van de aangepaste voorwaarden bezwaar te maken.

Alsdan treden partijen in overleg over de inhoud van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden. Indien Opdrachtgever tegen de gewijzigde inhoud van de algemene voorwaarden geen bezwaar maakt beheersen deze vanaf de door JLP genoemde datum de tussen partijen gemaakte afspraken.